Stanovy

Vytisknout

 

Přípravný výbor ve složení:

 1. Sylvie Bodorová (osobní údaje skryty)
 2. Štefan Margita (osobní údaje skryty)
 3. Václav Hudeček (osobní údaje skryty)
 4. František Drs (osobní údaje skryty)
 5. Ing. Petr Kulhánek (osobní údaje skryty)
 6. Antonín Dvořák (osobní údaje skryty)
 7. Alois Ježek (osobní údaje skryty)

 

přijal tyto stanovy zakládaného sdružení:

Preambule

 

Klasická hudba je nadčasovým a nadnárodním prvkem, který spojuje obyvatele a návštěvníky lázeňského města Karlovy Vary, přináší kulturní a společenský rozměr do jejich života a pomáhá vytvářet pozitivní atmosféru.

Krásný zpěv (v italštině bel canto) je fenoménem, který se neobejde bez cílevědomé péče o mladé talenty a neustále rozvíjení vytvořených tradic.

Jednou z akcí, která sleduje a podporuje pěvecké talenty, dává jim příležitosti pro další rozvoj, a je současně vysoce prestižní společenskou událostí, je Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Pro mnohé pěvce byla a je důležitým vstupem do umělecké kariéry.

Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka připomíná bohatou historii Karlových Varů s mimořádným vztahem skladatele Antonína Dvořáka k Lázeňskému orchestru, který vyvrcholil kontinentální premiérou Novosvětské symfonie v červenci roku 1894 v karlovarském Poštovním Dvoře. Skladatelovy časté návštěvy v lázeňském městě daly podnět k pěstování novodobých hudebních tradic. Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka se stala za 45 let svého trvání uznávanou soutěží mezinárodní. Nese Dvořákovo jméno a propaguje jeho tvorbu u nás i ve světě.

Nad soutěží převzali osobní záštitu prezident republiky Václav Klaus, každoročně pak ministři kultury a školství, mládeže a tělovýchovy, hejtman Karlovarského kraje, primátor města Karlovy Vary a další významné osobnosti. Soutěž, díky svému poslání a výsledkům se stala uznávanou součástí bohatství české národní kultury. Patří k významným karlovarským akcím, které jsou vítanou nabídkou zahraničním hostům lázeňského města, která nezná jazykové bariéry.

 

 

Článek I.

Název sdružení

 

Název sdružení zní: Bel Canto Club

 

 

Článek II.

Sídlo sdružení

 

Sídlem sdružení je: Karlovy Vary, Moskevská 1594/35, PSČ 360 01

 

 

Článek III.

Právní forma

 

Sdružení je právnickou osobou, její právní postavení se řídí zákonem č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších úprav, dalšími obecně závaznými předpisy a těmito stanovami.

 

 

Článek IV.

Cíl činnosti

 

Sdružení je založeno k obecně prospěšným cílům, přičemž jeho hlavním cílem je rozvíjet příležitosti pro prezentaci klasické hudby, realizaci kulturně společenských akcí a výchovně vzdělávacích akcí pro mladé nadějné pěvce, jakož i podporovat takovéto příležitosti a akce, zejména pak Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech.

 

Sdružení bude zejména usilovat o udržení a rozšíření Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka a podporovat další tradiční či nově vznikající akce, které jsou přínosem pro rozvoj krásného zpěvu a klasické hudby.

 

 

Článek V.

Členství ve sdružení

 

 1. Členem sdružení se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, a to na principu dobrovolnosti na základě osobního přesvědčení a souhlasu se stanovami. Členství zakládá možnost aktivní účasti na rozhodování sdružení.

 2. Předpoklady vzniku členství jsou:
  1. způsobilost k právním úkonům,
  2. projev vůle zájemce o členství stát se členem, resp. přijetí čestného členství,
  3. pro případ přijetí za člena převzetí závazku být vázán stanovami v okamžiku oznámení o přijetí za člena,
  4. zaplacení ročního příspěvku.
 3. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor, v případě rozhodnutí výkonného výboru o nepřijetí pak o případném odvolání zájemce rozhoduje kontrolní výbor.
 4. Členství je ukončeno:
  • úmrtím člena,
  • dobrovolným vystoupením člena písemným oznámením zaslaným správní radě nebo výkonnému řediteli,
  • nezaplacením ročního příspěvku ve stanovené lhůtě.
  • vyloučením na základě rozhodnutí shromáždění za jednání neslučitelné se stanovami sdružení a jinými závaznými akty sdružení.

 

 1. Druhy členství:

  1. Čestné členství

   Výkonný výbor může udělit čestné členství fyzické osobě nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o dosahování cíle činnosti podle těchto stanov nebo cíle obdobné činnosti.
   S udělením čestného členství musí navrhovaná fyzická nebo právnická osoba projevit předchozí souhlas.
   Čestné členství lze udělit rovněž členovi, který tím neztrácí svá členská práva a povinnosti, nebo fyzické osobě nebo právnické osobě, která není členem a která tím nabývá pouze členská práva.
   Čestné členství může být zrušeno nebo se ho může držitel vzdát.

  2. Zlaté členství

   Výkonný výbor stanoví podmínky pro vznik zlatého členství, zejména co do výše ročních příspěvků, a současně stanoví výhody plynoucí zlatým členům.

  3. Řádné členství

   

 2. Práva a povinnosti členů

  Členové mají právo účastnit se aktivit pořádaných organizací, spolurozhodovat o činnosti organizace formou hlasování při shromáždění členů, podávat návrhy orgánům sdružení, stát se členy orgánů sdružení.

  Člen má zejména právo:
  1. Účastnit se činnosti sdružení, užívat a požívat práv a výhod vyplývajících z členství a přispívat podle svých znalostí, schopností a dovedností k dosahování cílů činnosti sdružení.

  2. Volit podle svého vědomí orgány sdružení a být se svým předchozím souhlasem volen do orgánů sdružení.

  3. Obdržet údaje o hospodaření sdružení před shromážděním členů nebo na požádání.

  4. Obdržet sdělení členům a rozhodnutí orgánů sdružení, a to způsobem určeným stanovami.

  5. Být pozván na jednání orgánů sdružení.

  6. Na písemné potvrzení vzniku a zániku svého členství s uvedením důvodu zániku.


  Člen má povinnost:

  1. Seznámit se se stanovami a s rozhodnutími orgánů sdružení, která jsou mu podle stanov sdělena, a dodržovat je. Tato povinnost člena platí i pro změnu stanov.

  2. Nezpronevěřit se při výkonu členství, v profesním nebo v občanském životě dosahování cíle činnosti sdružení.

  3. Podle svého nejlepšího vědomí vykonávat činnost v orgánech sdružení

 

 1. Práva a povinnosti jsou vázány na osobu člena sdružení a nejsou převoditelné na jiné osoby a ani nepřecházejí na právní nástupce a to ani na ostatní členy.

 

 

Článek VI.

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

1. Shromáždění

 1. Shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení a je tvořena všemi členy sdružení staršími 18ti let. Hlasovací právo na valné hromadě má každý člen s řádně zaplaceným členským příspěvkem.
 2. Shromáždění se koná zpravidla jedenkrát ročně. Jednání shromáždění řídí předseda Výkonného výboru nebo jím pověřený člen.
 3. Z konání shromáždění se pořizuje stručný zápis. Za správné pořízení zápisu zodpovídá Výkonný výbor. Zápis obsahuje minimálně plná znění přijatých usnesení, poměr hlasování a seznam přítomných členů. Zápis podepíše zapisovatel, osoba řídící zasedání a přítomní členové Výkonného výboru.
 4. Shromáždění svolává Výkonný výbor písemnou pozvánkou s uvedením hodiny, data a místa konání, případně i pořadu jednání, a to nejméně 14 dnů před jeho konáním.
 5. Pokud Výkonný výbor nesvolá shromáždění ani jednou během 12 kalendářních měsíců, je oprávněn k jeho svolání kontrolní výbor.
 6. Do výlučné pravomoci shromáždění patří:
  • přijímat a měnit stanovy
  • vylučovat členy
  • rozhodovat o zániku sdružení, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na právního nástupce, o sloučení či způsobu transformace
  • schvalovat rozpočet a výsledky hospodaření
  • stanovit výši řádného ročního členského příspěvku
  • pověřovat Výkonný výbor prováděním úprav rozpočtu během kalendářního roku
 7. Shromáždění přijímá usnesení souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů, přičemž každý člen přítomný na valné hromadě má jeden hlas.
 8. Shromáždění je usnášeníschopné, účastní-li se jej alespoň 9 členů sdružení s platným hlasovacím právem. V případě, že sdružení má méně než 10 členů, je valná hromada usnášeníschopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina členů sdružení s platným hlasovacím právem. Tvoří-li sdružení pouze 3 členové, je zapotřebí k přijetí usnesení valné hromady vždy souhlasu všech členů sdružení.
 9. K přijetí usnesení týkajících se změny stanov, rozhodnutí o zániku sdružení, způsobu jeho likvidace a převodu práv a povinností na právního nástupce, o sloučení či způsobu transformace rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zakládající členové sdružení mohou uplatnit během hlasování o těchto závažných návrzích právo veta.

 

2. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je statutárním orgánem sdružení, jež řídí provozní činnost sdružení a jedná jeho jménem.
 2. Členy Výkonného výboru jsou předseda, místopředseda a členové. Jednat jménem sdružení je oprávněn předseda nebo místopředseda samostatně.
 3. Členy Výkonného výboru volí valná hromada. Právo podat návrh na obsazení funkce člena Výkonného výboru mají všichni členové valné hromady. Volba členů Výkonného výboru se provádí přímou volbou.
 4. Výkonný výbor má nejméně tři členy, nejvíce však 7 členů. Počet členů Výkonného výboru musí být vždy lichý. O každém kandidátu na předsedu, místopředsedu a člena Výkonného výboru se hlasuje jednotlivě. Členem Výkonného výboru se stává vždy kandidát s vyšším počtem hlasů.
 5. Funkční období členů výkonného výboru je pětileté a mohou být voleni opakovaně.
 6. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, zejména:
  • hospodaří s prostředky sdružení a vypracovává každoroční zprávu o hospodaření,
  • spravuje majetek sdružení,
  • svolává shromáždění členů,
  • schvaluje přijetí nebo nepřijetí nových členů
  • zajišťuje publikační, dokumentační a studijní činnost sdružení,
  • činí veškerá zásadní rozhodnutí a opatření nezbytná k zajištění činnosti sdružení
  • předkládá shromáždění zprávu o činnosti sdružení za minulý rok.
 7. Výkonný výbor zasedá zpravidla minimálně dvakrát ročně. Zasedání Výkonného výboru svolává kterýkoliv jeho člen ústně, písemně či elektronicky na adresu všech členů Výkonného výboru. Rozhodování Výkonného výboru musí být přítomna nadpoloviční většina členů Výkonného výboru. Všechny záležitosti, které Výkonný výbor schvaluje ústní či písemnou formou, musí schválit nadpoloviční většina všech členů Výkonného výboru. Veškeré písemné dokumenty, kterými jedná Výkonný výbor za občanské sdružení navenek, musí být potvrzeny podpisem předsedy nebo místopředsedy.
 8. Výkonný výbor plní úkoly uložené mu usnesením valné hromady.

3. Kontrolní výbor

 1. Kontrolním orgánem sdružení je kontrolní výbor. Kontrolní výbor se zřizuje v okamžiku, kdy počet členů sdružení přesáhne 20.
 2. Kontrolní výbor volí shromáždění členů z řad členů, kteří se svou kandidaturou a výkonem této funkce předem vysloví souhlas.
 3. Nejmenší počet členů kontrolního výboru je jeden a největší tři. Odvoláváni mohou být shromážděním členů. Funkční období kontrolního výboru je pětileté. Z výkonu své funkce je člen výboru odpovědný shromáždění členů.
 4. Člen kontrolního výboru nesmí být členem výkonného výboru, má však právo se účastnit zasedání všech jednání výkonného výboru s poradním hlasem.
 5. V působnosti kontrolního výboru je:
  • ověřovat správnosti výkazu majetku, závazcích, příjmech a výdajích sdružení, sestaveného výkonným výborem a podávat o tom zprávu Shromáždění členů.
  • upozorňovat výkonný výbor radu na vady hospodaření sdružení a podávat návrhy na jejich odstranění.
  • v případě, že zjistí činnost orgánu sdružení, která není v souladu s cíly sdružení, bez odkladu informovat výkonný výbor, případně shromáždění členů.
  • nahlížet do všech dokladů sdružení a požadovat od výkonného výboru informace k činnosti sdružení.
 6. Kontrolní výbor podává zprávu o své činnosti shromáždění členů.

 

 

 

Článek VII.

Zásady hospodaření

 

 1. Zdroji majetku sdružení jsou především:

  • granty a dotace z veřejných i soukromých zdrojů

  • dary a příspěvky fyzických a právnických osob

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá Výkonný výbor jako statutární orgán. Výkonný výbor předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření sdružení. Za všechny závazky sdružení odpovídá sdružení svým majetkem. Jednotliví členové za závazky sdružení neodpovídají.

 1. Účetnictví je vedeno podvojným účetnictvím v souladu se zásadami řádného hospodaření dle platných právních předpisů.

 1. Povinnosti vůči státním orgánům (finančnímu úřadu atd.) jsou plněny dle příslušných zákonů.

 

 

 

Článek VIII.

Zánik sdružení

 

 1. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.

 1. Sdružení dále zaniká pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.

 1. V případě zániku, resp. zrušení sdružení přechází jeho veškerý aktivní majetek a finanční prostředky na fyzické nebo právnické osoby dle rozhodnutí shromáždění

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku sdružení.